PMGSY चे 747 कोटी रुपये पडून

Prevent women die due to lack of road

PMGSY चे 747 कोटी रुपये पडून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या (PMGSY) अंमलबजावणीसाठी राज्यांना निधीचे वाटप करणे हे राज्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे केले जाते. आणि त्याबरोबरच इतर गोष्टींचाही समावेश यामध्ये होतो १) हाती असलेली कामे, …

Read more

%d bloggers like this: